@ พช.นิคมคำสร้อย “คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจเข้ม โคก หนอง นา พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร”

@ พช.นิคมคำสร้อย “คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจเข้ม โคก หนอง นา พช.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร”
วันที่ 23 เมษายน 2564 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลกกแดง นายมิตรชัย วรติยะ นายช่างโยธาชำนาญงาน ช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงาน ลงพื้นที่ตำบลนากกแดง ม.1,3,5,8,10 ตรวจรับงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โคก หนอง นา พช.
ในการนี้ ได้เน้นย้ำในเรื่องของ ข้อกำหนดการใช้งานแบบรายละเอียดการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ,การคำนวณพื้นที่ของระดับชั้นความสูงโดยวิธีเส้นกริด ,การคำนวณปริมาตรดินขุดวิธีเส้นชั้นความสูง , การคำนวณปริมาตรดินขุดคลองเชื่อมหนอง โดยมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและงบประมาณ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมทั้งขยายผล องค์ความรู้ในการเป็นต้นแบบให้กับชุมชน
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 45 times, 1 visits today)