@ พช.นิคมคำสร้อย “ปปช. ตรวจเยี่ยม โคก หนอง นา พช. จังหวัดมุกดาหาร”

@ พช.นิคมคำสร้อย “ปปช.จังหวัดมุกดาหารตรวจเยี่ยม โคก หนอง นา พช. จังหวัดมุกดาหาร”
วันที่ 20 เมษายน 2564 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทีมงาน และคณะทำงานฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำจังหวัดมุกดาหาร (ปปช.จังหวัดมุกดาหาร) ลงพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา” โดยมีนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้ข้อมูลโครงการฯ กับปปช.จังหวัดมุกดาหาร ณ พื้นที่ผู้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนา นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 7 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย ขนาดแปลง 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:๓ และจุดที่ 2 ลงพื้นที่เจ้าของแปลงนายบุญทอม ชาธิพา อยู่บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 5 ตำบลนากอก เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:๓ ปรากฏว่ามีความพร้อมในการดำเนินโครงการฯและพร้อมเป็นศูนย์เรียนต้นแบบในการเป็นโคกหนองนาตำบลนากอก และจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมทั้งขยายผล องค์ความรู้ในการเป็นต้นแบบให้กับชุมชน
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 36 times, 1 visits today)