@ พช. นิคมคำสร้อย “ยกระดับเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อ.ช.)” “อช.นิคมคำสร้อยร่วมใจสร้างวินัยในการจัดการกองทุนขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน”

@ พช. นิคมคำสร้อย “ยกระดับเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อ.ช.)” “อช.นิคมคำสร้อยร่วมใจสร้างวินัยในการจัดการกองทุนขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน”
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เน้นย้ำการดำเนินงาน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน
5. กองทุนแม่ของแผ่นดิน
6. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 30 times, 1 visits today)