พช. นิคมคำสร้อย : ต้อนรับการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดมุกดาหาร

พช. นิคมคำสร้อย : ต้อนรับการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2)
วันพฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงานลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตามและสนับสนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน นโยบายจังหวัดมุกดาหาร และโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมและให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีประเด็นการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้
1.กิจกรรม/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
5.โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน
6.กองทุนแม่ของแผ่นดิน
7.การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 และการบันทึก BPM
8.การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564
9.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ในการนี้พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมนิเทศ ได้ใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่นิคมคำสร้อย ตรวจติดตาม พื้นที่แปลง ทำโคก หนอง ขนาด 1 ไร่และ 3 ไร่ ในการขุดสระตามแบบมาตรฐานกำหนด พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้แนะ แนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ คือ
1) แนะนำการขุดพื้นที่บ่อให้ได้ปริมาณดินที่กำหนด
2) การบริหารจัดการแปลง หลังขุดสระแล้วเสร็จ
3) การเอามื้อสามัคคีหลังขุดแปลง ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดไว้
4) ให้มีการปลูกพืช หญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลาย ชะล้างดิน
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 33 times, 1 visits today)