🛣@พช.นิคมคำสร้อย🌅 💓จอบแรก โคกหนองนาที่นิคมคำสร้อย💓

🛣@พช.นิคมคำสร้อย🌅 💓จอบแรก โคกหนองนาที่นิคมคำสร้อย💓
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ช่างผู้ควบคุมงานได้ลงพื้นที่ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดิน แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่ขนาด ๓ ไร่ สัดส่วนพื้นที่ ๒ : ๓ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นายผัด ทัศบุตร หมู่ ๑๐ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Goodเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 71 times, 1 visits today)