@ พช.นิคมคำสร้อย “เร่งบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเน้นจัดการหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือไม่ให้เกินร้อยละ 30 ของลูกหนี้ทั้งหมด”

@ พช.นิคมคำสร้อย “เร่งบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเน้นจัดการหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือไม่ให้เกินร้อยละ 30 ของลูกหนี้ทั้งหมด” วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวิษณุ ทองบพิตร นักวิชาการพัฒนานาชุมชน ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบาทสตรี โครงการทอเสื่อกก และโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน บ้านวงศ์พระจันทร์ ม.11 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ในการนี้ ได้เน้นย้ำในเรื่องของ การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของหนี้เกินชำระทั้งหมดและการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือ ไม่เกินร้อยละ 30 ของลูกหนี้ทั้งหมด และกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้โดยเร่งด่วน
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565

(Visited 24 times, 1 visits today)