🛣@พช.นิคมคำสร้อย🌅 💓ขุดเราขุดให้พร้อม ซ่อมเราซ่อมให้ดี สร้างกันทันที อย่าได้รีรอ💓

🛣@พช.นิคมคำสร้อย🌅 💓ขุดเราขุดให้พร้อม ซ่อมเราซ่อมให้ดี สร้างกันทันที อย่าได้รีรอ💓
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวิษณุ
ทอบพิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ช่างผู้ควบคุมงานได้ลงพื้นที่ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดิน แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่ขนาด ๓ ไร่ สัดส่วนพื้นที่ ๒ : ๓ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นายผัด ทัศบุตร หมู่ ๑๐ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Goodเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 44 times, 1 visits today)