@ พช.นิคมคำสร้อย “เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ยกระดับบทบาทผู้นำฯ สู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

@ พช.นิคมคำสร้อย “เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนิคมคำสร้อยร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนากอก จำนวน 15 คน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบัติ ณ บ้านคลองสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเอง ได้ภายในปี 2565

(Visited 35 times, 1 visits today)