@ พช.นิคมคำสร้อย สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอพียง “ปรับ Mindset เปลี่ยนกรอบคิด สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

@ พช.นิคมคำสร้อย สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอพียง “ปรับ Mindset เปลี่ยนกรอบคิด สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในชีวิตประจำวัน การปรับ Mindset ตัวชี้วัด 6 * 2
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้ นายวิษณุ ทองบพิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 4 คน ดำเนินงานโครงการพร้อมทั้งประเมินความสุขมวลรวม ( GVH) ศาสตร์ของพระราชา ทฤษฏีใหม่ บันได 9 ขั้น การออแบบพื้นที่เพื่อการพึ่งตนเอง ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมทั้งพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านและขยายผลให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

(Visited 31 times, 1 visits today)