@ พช.นิคมคำสร้อย “สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทุกครัวเรือนต่อยอดวัฒนธรรม สู่วิถีชีวิตชุมชนปลูกผัก”

@ พช.นิคมคำสร้อย “สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทุกครัวเรือนต่อยอดวัฒนธรรม สู่วิถีชีวิตชุมชนปลูกผัก”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วย นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ดำเนินงานโครงการ จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีชมพู ม.12 ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยช่วงเช้า บรรยายเรื่อง “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” Mindset มาใช้ในชีวิตประจำวัน การประเมินความสุขมวลรวม ( GVH) ศาสตร์พระราชา ทฤษฏีใหม่ บันได 9 ขั้น การออแบบพื้นที่เพื่อการพึ่งตนเอง ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ช่วงบ่าย การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) การสร้าความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนา อาหารมั่นคง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน ครัวเรือนต้นแบบ 30 คร.
ในการนี้ นายชายสิทธิ์ สุววรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ได้เน้นย้ำให้ครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือน
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

(Visited 58 times, 1 visits today)