พช.นิคมคำสร้อย สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด (Mindset)

@ พช.นิคมคำสร้อย สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอพียง
วันที่ 22 มกราคม 2564 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้ นายวิษณุ ทองบพิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 4 คน ดำเนินงานโครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยช่วงเช้า บรรยายเรื่อง “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” Mindset มาใช้ในชีวิตประจำวัน การประเมินความสุขมวลรวม ( GVH) ศาสตร์พระราชา ทฤษฏีใหม่ บันได 9 ขั้น การออแบบพื้นที่เพื่อการพึ่งตนเอง ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ช่วงบ่าย การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) การสร้าความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนา อาหารมั่นคง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน ครัวเรือนต้นแบบ 30 คร. สามารถพัฒนาครัวเรือนตนเองและขยายจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาจากครัวเรือนไปสู่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านและขยายผลให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป
สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน

(Visited 27 times, 1 visits today)