– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย” Women Change for Good โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย” Women Change for Good โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี ที่ว่าการอำเภอ ชั้น ๒ : นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในการประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วย นางวิไลลักษณ์ คนไว นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องของการดำเนินงานตามหลัก 3 ต แนวทางการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คุณสมบัติด้านความสามารถของสมาชิกในการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป

(Visited 23 times, 1 visits today)