ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย” Women Change for Good ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ”

– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย” Women Change for Good ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ”
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี ที่ว่าการอำเภอ ชั้น ๒ : นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน โดยมีสมาชิกยื่นเสนอโครงการ จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 2,178,360บาท ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ ท่านพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยและสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีที่ยื่นขอกู้เงินได้นำเสนอข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการอย่างละเอียดถี่ถ้วน และรอบคอบ

(Visited 22 times, 1 visits today)