🛣@พช.นิคมคำสร้อย🌅 “ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังสรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ นักพัฒนาพ้นที่ต้นแบบ”

🛣@พช.นิคมคำสร้อย🌅 “ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังสรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ นักพัฒนาพ้นที่ต้นแบบ”
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมรับฟัง “สรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ นักพัฒนาพ้นที่ต้นแบบ”ในการนี้ได้จัดเก็บข้อมูล ดังนี้ ปัจจุบันที่ดินมีการทำการเกษตรอย่างไรบ้าง ปลูกพืชผักสวนครัว,การเลี้ยงสัตว์,การปลูกป่าไม้ชนิดใดบ้าง,มีสระน้ำจำนวนกี่บ่อ,การลี้ยงปลาใช้แบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน หรือ ออกแบบใหม่ ,รายได้เฉลี่ย/ปี ,รายจ่ายเฉลี่ย/ปี ,ปัญหา ความต้องการ , เป้าหมายการพัฒนาของครัวเรือน ฯลฯ ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา โมเดล อำเภอนิคมคำสร้อย
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Goodเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 23 times, 1 visits today)