“@พช.นิคมคำสร้อย” “ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดยเคร่งครัด

“@พช.นิคมคำสร้อย” “ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
▪ 6 มกราคม 2564 เวลา ๑0.๐๐ น.
▪นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้ นายวิษณุ ทองบพิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบลนาอุดม ลงพื้นที่“ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”บ้านวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
ผลปรากฏว่า พบสมาชิกผู้กู้ และได้ปรึกษาหารือ การบริหารจัดการหนี้ โครงการทอเสื่อกก เงินต้น42,000 บาท เงินที่ชำระแล้ว 38,697 จำนวนเงินคงค้าง 3,303 บาท โดยทางกลุ่มสตรีทอเสื่อกกได้ลงบันทึกติดตามทวงถามหนี้ไว้เป็นหลักฐาน และปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ได้ขอแบ่งชำระเป็นงวดๆละ 500 บาท เริ่มงวดแรกวันที่ 10 มกราคม 2564 และจะจ่ายทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนต่อไป
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเอง

(Visited 34 times, 1 visits today)