“@พช. นิคมคำสร้อย” “TEAM BUILDING ฝึกปฎิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต หาอยู่ หากิน” สู้วิกฤต COVID -19

“@พช. นิคมคำสร้อย” “TEAM BUILDING ฝึกปฎิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต หาอยู่ หากิน” สู้วิกฤต COVID -19
▪️ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
▪️นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยทีมงาน มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต “หาอยู่ หากิน” เพื่อสร้างความเข้าใจในการพึ่งตนเองและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนการทำงานเป็นทีม ฝึกวินัยและคุณธรรม การดำรงชีวิตในภาวะวิกฤต/การประสบภัยภิบัติ การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

(Visited 51 times, 1 visits today)