@พช.นิคมคำสร้อยประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2563 พร้อมเชิดชูเกียรติหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น

**พช.นิคมคำสร้อย **
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2563 ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้ชี้แจงข้อราชการในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน การฝึกอบรมโครงการโคก หนองนา โมเดล และการมอบรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ให้แก่บ้านโนนเกษม ม.8 ต.นิคมคำสร้อย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 107 times, 1 visits today)