@พ.ช.นิคมคำสร้อยเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ยกระดับการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ฯลฯ

**พช.นิคมคำสร้อย **
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายขจรศักดิ์ คำปาน ปลัดอำเภอฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ผู้แทนนายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ โดยพัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมโครงการ ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้เน้นย้ำในเรื่องของการยกระดับการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 42 กองทุน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างน้อยหมู่บ้านละ 5 กิจกรรม บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ การพัฒนาหมู่บ้าน/สู่ศูนย์เรียนรู้ ฯลฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 51 times, 1 visits today)