@พช.นิคมคำสร้อย โครงการผู้นำพันธุ์ใหม่หัวใจประชาชนด้วย “รักเหนือรัก” ในระดับศีล 5 เพื่อเสริมสร้างบทบาทพัฒนาศักยภาพผู้นำให้มีประสิทธิภาพ

**พช.นิคมคำสร้อย **
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.
นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำพันธุ์ใหม่หัวใจประชาชนด้วย “รักเหนือรัก” ในระดับศีล 5 เพื่อเสริมสร้างบทบาทพัฒนาศักยภาพผู้นำให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้นำปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสะอาด ขยัน ประหยัด เสียสละ ปฏิบัติตนในระดับศีล 5 คิดดี พูดดี ทำดี และสามารถเป็นต้นแบบได้ โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนิคมคำสร้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในกิจกรรม
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสร้างผู้นำพันธุ์ใหม่ หัวใจประชาชน ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองคำสร้อยชั้น 2
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 45 times, 1 visits today)