@ พช.นิคมคำสร้อย นำ”นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ”ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในพิธีเปิดอาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย

@ พช.นิคมคำสร้อย วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในพิธีเปิดอาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์
มีเที่ยง นว.พช.ชำนาญการ พร้อมทีมงานและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เช่น การทำความสะอาดบริเวณอาคารโรงพยาบาล การทำความสะอาดบริเวณรอบโรงพยาบาล การตัดแต่งต้นไม้ การจัดการขยะมูลฝอย
ณ บริเวณโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 56 times, 1 visits today)