“@พช.นิคมคำสร้อย” ประชุมเข้ม! จัดทัพลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

“@พช.นิคมคำสร้อย” ประชุมเข้ม! จัดทัพลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
▪ 8 ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
▪นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ให้แก่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
▪️ โดยมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบประจำตำบล การวางแผนปฎิบัติงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ ครัวเรือนต้นแบบ การสื่อสารสังคมให้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ▪️ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 31 times, 1 visits today)