@ พช.นิคมคำสร้อย วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

@ พช.นิคมคำสร้อย วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นายถนัด ม่วงนาคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ทีมงานลูกจ้างเหมาบริการโคกหนองนาโมเดล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำให้ทีมงานเตรียมความพร้อมพื้นที่ในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน การออกแบบและการจัดการพื้นที่ตามภูมิสังคม แก่ครัวเรือนต้นแบบ ลูกจ้างเหมาบริการ จนท.พช.
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มุกดาหารประสานมิตรบ้านบะ (บ้านลุงโฮม) หมู่ที่ 5 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 33 times, 1 visits today)