@พช.นิคมคำสร้อยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามการสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

@ พช.นิคมคำสร้อย
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.
นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นางสุปราณี รัชอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำคณะทำงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามการสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” นายศักดิ์สิทธิ์ คงโสภัคสิริ บ้านคำแสนสุข ม.13 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมมอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ มีเที่ยง นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมทีมงานให้การต้อนรับและให้ข้อมูล การสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเริ่มจากการพัฒนาระบบนิเวศน์ ปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชไม้ผล การห่มดินด้วยฟางข้าว การทำปุ๋ยอินทรีย์ ขุดคลองไส้ไก่ และการปลูกมะพร้าวน้ำหอม ละมุดกระสวยมาเลย์ อ้อยสุพรรณบุรี 50 ฯลฯ มีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้กระบวนงานการขับเคลื่อนโครงการโคก หนอง นาโมเดล จำนวน 30 คน
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 96 times, 1 visits today)