@พช.นิคมคำสร้อย ทำสัญญาเพื่อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ”

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงานดำเนินการจัดทำสัญญาเพื่อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ใจำนวน 14 คน จาก 7 ตำบล ได้แก่ โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเดินทางมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจัดจ้างอย่างพร้อมเพียงกันและจัดทำสัญญาจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและครบถ้วนตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด

(Visited 37 times, 1 visits today)