🛣@พช.นิคมคำสร้อย🌅 นำเสนอผลงาน โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนดูแลชุมชน

🛣@พช.นิคมคำสร้อย🌅 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดมุกดาหาร 5 คน ประกอบด้วย นายพนมเทียน เผ่าหอม ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน นายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนายชรายุทธ พัฒน์ธรรมรงค์ นักประชาสัมพันธ์ เดินทางไปเพื่อตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร บ.โนนเกษม ม.8 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนบ้านโนนเกษมร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการและนำเสนอผลงาน โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนดูแลชุมชน และพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน ครั้งนี้ เป็นการเดินทางมาคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการทำความดีและเป็นเวทีในการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน นำเอาผลงานที่ดีเด่นไปประชาสัมพันธ์ต่อเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆต่อไป
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 72 times, 1 visits today)