พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยตกเกณฑ์ จปฐ.

?@พช.นิคมคำสร้อย? วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยตกเกณฑ์ จปฐ. (ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี ) ดังนี้ 1. ท่อปูนซีเมนต์ จำนวน 2 ท่อ 2. พันธุ์ปลาดุก จำนวน 200 ตัว 3. อาหารปลาดุกจำนวน 60 กิโลกรัม 4. เมล็ดพันธุ์ผัก ณ ที่ว่าการอำเภอนิคำสร้อย
ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่าการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความยากจนของทีมปฎิบัติการแก้จนระดับอำเภอ เป็นแนวทางที่จะบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจน สามารถที่จะสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ ตามเข็มทิศชีวิต นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการต่อไป
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย
Change for Good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 31 times, 1 visits today)