ข่าว @ พช. นิคมคำสร้อย “ยกย่องเชิดชูเกียรติกลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ยกระดับการทำงานและสร้างขวัญกำลังใจ”

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมประชุมพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ดังนี้ 1.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (นายภิญโญ วงค์กระโซ่ )2. ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง (นายปัญญา บุตทศ) 3.กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่บ้านเตาถ่าน ม.7 ต.หนองแวง 4.กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อขุนเพื่อจำหน่ายบ้านวงศ์พระจันทร์ ม.11 เพื่อเป็นการยกระดับการปฎิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติสืบไป

(Visited 34 times, 1 visits today)