@พช.นิคมคำสร้อย? >> Change for Good<< เข้ารับการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการประเภทกลุ่มอาชีพ

@พช.นิคมคำสร้อย? >> Change for Good<>โดยในการลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นฯ ของคณะกรรมการในครั้งนี้ นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ ในการนี้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงาน ได้ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อขุนเพื่อจำหน่าย เข้ารับการคัดเลือกประเภทกลุ่มอาชีพดีเด่นระดับเขตฯ
สถานีข่าว CNS นิคมคำสร้อย Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 19 times, 1 visits today)