ข่าว @ พช. นิคมคำสร้อย “สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล”

ข่าว @ พช. นิคมคำสร้อย “สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล”
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายชายสิทธ์ สุวรรณโชติ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกับผู้นำองค์กรและเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ณ บ้านต้นแบบ นายศักดิ์สิทธิ์ คงโสภัคสิริ บ้านคำแสนสุข ม.13 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า หลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล คือทางรอดของคนไทย บันไดสู่ความยั่งยืน ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอาหารและน้ำอยู่ในพื้นที่ทำกิน และหากมีการปฏิบัติตามแนวคิดนี้อย่างแพร่หลาย ก็จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน การสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเริ่มจากการพัฒนาระบบนิเวศน์ ปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชไม้ผล การห่มดินด้วยฟางข้าว การทำปุ๋ยอินทรีย์ ขุดคลองไส้ไก่ และการปลูกมะพร้าวน้ำหอม ละมุดกระสวยมาเลย์ อ้อยสุพรรณบุรี 50 ฯลฯ มีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้กระบวนงานการขับเคลื่อนโครงการโคก หนอง นาโมเดล จำนวน 30 คน

//สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน// เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ Change For Good ภายในปี 2565

(Visited 50 times, 1 visits today)