@ พช.นิคมคำสร้อย “มีกิน มีใช้ มีแบ่งปัน มีเก็บ” คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ประจำปี 2563

@ พช.นิคมคำสร้อย “มีกิน มีใช้ มีแบ่งปัน มีเก็บ” คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ประจำปี 2563
วันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นายสมาน พั่วโพธ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ประสานครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ประจำปี 2563 โดยได้มอบหมายให้ นายวิษณุ ทองบพิตร นว.พช.ปก. พร้อมด้วย นายปัญญา บุตทศ ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างจังหวัดมุกดาหาร นำเสนอผลการดำเนินงานสัมมาชีพตัวอย่าง ๓ ไม่ ๒ มี
นายธีรเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในการสร้างสัมมาชีพชุมชนนั้น เน้นย้ำอยู่ 3 เรื่อง คือการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ธนาคารอาหาร Food Bank) การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (บวร) และฝากแนวคิดให้ครัวเรือนสัมมาชีพในการนำเสนอ 4 คำ (แปลก,ใหม่,ใหญ่,ดัง)
ในการนี้ นางจิตราวันท์ ยืนยง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ Change for good
//สถานีข่าว พช.นิคมคำสร้อย cns.รายงาน//pmcn.

(Visited 52 times, 1 visits today)