@ พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

@ พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น
นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแวง ประชาชนบ้านเตาถ่าน กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 และการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการ “น้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน” โดยมีการคัดสรรกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย
?หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่ บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแวง
?กลุ่มองค์กรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
?ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองแวง
?ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่ นางทวี คนเพียร และนายภิญโญ เรชิวงค์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองแวง
?ครัวเรือนสัมมาชีพสตรีตัวอย่าง ได้แก่ นายปัญญา บุตทศ ครัวเรือนสัมมาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
// พช.นิคมคำสร้อย ? รายงาน//pmcn.

(Visited 39 times, 1 visits today)