ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชนในพื้นที่ฯ

ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคน ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด บ้านหนองแวงน้อย ม.3 ต.โชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ผลปรากฏว่า กลุ่มปลูกเห็ดฟางได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2562 ที่ได้รับงบประมาณ จนถึงปัจจุบันกลุ่มมีเงินทุน 12,600 บาท สามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารในสถานการณ์โควิด -19 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน

(Visited 46 times, 1 visits today)