(@) พช.นิคมคำสร้อย # จังหวัดมุกดาหาร นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัด

(@) พช.นิคมคำสร้อย #” เมืองสุขภาพดี” เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองและมีความสุข

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายอัมพร  พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นางสาวนฤมล พื้นแสน นว.พช.ชำนาญการ นางสาวศุภลักษณ์ พุทธลา พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัด

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมฯ โครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัด โดยอำเภอนิคมคำสร้อยได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของจังหวัดโดยเคร่งครัด
ในการนี้นายอัมพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำในเรื่องของแผนการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ผลปฏิบัติการ 90 วัน การตลาดออนไลน์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยถ้ามีข้อซักถามหรือประเด็นสงสัย ให้รายงานทีมนิเทศ ทีมที่ 3 โดยเร่งด่วน
//สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน//

 

(Visited 76 times, 1 visits today)