กรรมการเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ ลงพื้นที่ประเมินที่อำเภอนิคมคำสร้อย

@ มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย นางมนัสนันท์  ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร นางวันวิภา  แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร  นางสาวผ่องพรรณ  วรรณคำ ตัวแทนคลังจังหวัดมุกดาหาร  นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  นายเกษม  รัตนบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  นางสาววิไลลักษณ์  คนไว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ นางสาวสุภลักษณ์ พุทธลา นักจัดการงานทั่วไปกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ ลงพื้นที่ประเมินที่อำเภอนิคมคำสร้อย โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ประเภท คือ   1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น  3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยอำเภอดอนตาลได้นำเสนอการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานขับเคลื่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล

อำเภอนิคมคำสร้อยได้รับเกียรติ จากนายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อยให้การต้อนรับ โดยมีพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยกล่าวนำเสนอการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาอุดม และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อขุนเพื่อจำหน่าย ตัวแทนกลุ่มคือ    นางอุไรรัตน์  สอนพงษ์ ซึ่งทางกลุ่มได้ขอรับทุนหมุนเวียน ปี 2562 จำนวน 200,000บาท มีรายได้เฉลี่ย 5,000บาท/คน/เดือน และสร้างรายได้เฉลี่ยของกลุ่ม 350,000 บาท/ปี

 

(Visited 38 times, 1 visits today)