(@) พช.นิคมคำสร้อย # จังหวัดมุกดาหาร นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัด

(@) พช.นิคมคำสร้อย #” เมืองสุขภาพดี” เศรษฐก [...]

อ่านต่อ

กรรมการเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ ลงพื้นที่ประเมินที่อำเภอนิคมคำสร้อย

@ มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 256 [...]

อ่านต่อ