“พช.นิคมคำสร้อย “Women Change For Good”

(@) พช.นิคมคำสร้อย #” เมืองสุขภาพดี”

“พช.นิคมคำสร้อย “Women Change For Good” ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพที่กู้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาสตรีไปประกอบอาชีพเลี้ยงวัว (กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อขุนเพื่อจำหน่าย)

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวิษณุ ทองบพิตร นว.พช.ปก. ติดตามส่งเสริมสนับสนุนผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาสตรี บ้านวงค์พระจันทร์ ม.11 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

นางอุไรรัตน์ สอนพงษ์ ประธานกลุ่มเปิดเผยว่า ในกลุ่มมีสมาชิกรวมจำนวน 5 คน ได้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 200,000 บาท เพื่อนำไปซื้อวัวมาเลี้ยง ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวเป็นอย่างดี ทำให้ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็คิดดอกเบี้ยต่ำ ทำให้กิจการของกลุ่มไปได้ดี
ในการนี้ได้มอบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ ปุ๋ยขี้วัวตากแห้งละเอียด จำนวน 5 กระสอบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม สนง.พช.นิคมคำสร้อย มีรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

(Visited 46 times, 1 visits today)