“พช.นิคมคำสร้อย ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ปี 2562

(@) พช.นิคมคำสร้อย #” เมืองสุขภาพดี”

“พช.นิคมคำสร้อย ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ปี 2562

วันที่ 28 เมษายน 2563 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวิษณุ ทองบพิตร นว.พช. ปฏิบัติการ ร่วมกับนายบุญนอม ดีดวงพันธ์ ผญบ.ทรายไหลแล้ง ม.4 ต.นาอุดม สนับสนุนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 2562 (น.ส.ลำ คำนนท์) ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายบุญนอม ดีดวงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน และเปิดเผยว่า หลังจากวันนี้แล้วจะมอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 2 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 1 คน กม. และ อช. 4 คน หมั่นติดตาม เยี่ยมเยียน ถามไถ่ ให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และถ่ายภาพรายงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต่อไป

#สะอาด ปลอดภัย ลดรายจ่ายในครัวเรือน#

//สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน//

(Visited 38 times, 1 visits today)