@พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี “ส่งเสริมธรรมาภิบาลสู่กองทุนชุมชน”

@พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี วันนี้ 23 เมษายน 2563 09.00 -12.00 น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยพร้อมด้วยนายวีรยุทธ สุวรรณศรี พัฒนากรประจำตำบลกกแดง ลงพื้นที่บ้านหนองสระพัง ม.7 ต.กกแดงร่วมกับนางสาวนัทธมน ห้วยทราย เจ้าหน้าที่จาก สทบ. สาขา 8 จังหวัดมุกดาหาร ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน แก้ปัญหาข้อร้องเรียนจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองสระพัง ม.7 ต.กกแดง
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในฐานะเลขานุการคณะอนุฯ กทบ. ยินดีให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน โครงการกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนหมู่บ้าน ที่มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการลงทุนพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ หรือ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายบรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจำเป็นเร่งด่วน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถจัดระบบเงินกองทุนบริหารจัดการเงินกองทุน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(Visited 43 times, 1 visits today)