เปิดแผนปฏิบัติการ 90 วัน “Quick Win” โครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ” กิจกรรม Kick Off

– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 48 บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายอัมพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน เปิดแผนปฏิบัติการ 90 วัน “Quick Win” โครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ” กิจกรรม Kick Off 18 เมษายน 2563 บ้านนางเกษร เรชิวงศ์ บ้านเลขที่ 48 ม.2 ต.นิคมคำสร้อย ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดเผยว่า สตรีอำเภอนิคมคำสร้อย ขานรับนโยบายโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย เพื่อเป็นอาหารสะอาด ปลอดภัย ลดรายจ่ายในครัวเรือน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อไปเพาะปลูกเป็นต้นแบบนำร่องเพื่อขยายผลกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ช่วยเหลือเกื้อกูล และแบ่งปันพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชนต่อไป

(Visited 66 times, 1 visits today)