@พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี วันนี้ 14 เมษายน 2563 09.00 -16.00 น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ลงพื้นที่ร่วมกับนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อยสร้างการรับรู้ การป้องกันภัยโควิด 19 และพัฒนาการอำเภอนำเสนอ

@พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี วันนี้ 14 เมษายน  2563  09.00 -16.00 น. นางเกศลา  ทองคำเจริญ  พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย  ลงพื้นที่ร่วมกับนายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ  นายอำเภอนิคมคำสร้อยสร้างการรับรู้  การป้องกันภัยโควิด 19  และพัฒนาการอำเภอนำเสนอ

การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนปัจจุบันและความต่อเนื่องหลังสถานการณ์คลี่คลาย  มอบหนังสือให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในการเป็นต้นแบบสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารปลูกผักสวนครัว    การพักหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   การลดดอกเบี้ย  การช่วยเหลือโครงการกข.คจ   การสำรวจร้านค้าชุมชน   การดำเนินงานโคกหนองนาโมเดล  แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลร่มเกล้า และตำบลกกแดง

 

(Visited 99 times, 1 visits today)