“พช.นิคมคำสร้อย ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ปี 2562

(@) พช.นิคมคำสร้อย #” เมืองสุขภาพดี” “ [...]

อ่านต่อ

@พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี วันนี้ 14 เมษายน 2563 09.00 -16.00 น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ลงพื้นที่ร่วมกับนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อยสร้างการรับรู้ การป้องกันภัยโควิด 19 และพัฒนาการอำเภอนำเสนอ

@พช.นิคมคำสร้อย เมืองสุขภาพดี วันนี้ 14 เมษายน  2563  0 [...]

อ่านต่อ