เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” ณ แปลง นางวราภรณ์ ประเสริฐสวัสดิ์ บ้านคำแสนสุข หมู่ที่.13 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

นายชยันต์ ศิริมาศ     ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นายสันธาน สร้อยสำโรง  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี”  ณ แปลง นางวราภรณ์ ประเสริฐสวัสดิ์  บ้านคำแสนสุข หมู่ที่.13  ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ขยายผลแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต 2.)ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นหมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข” 3.)ขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล ให้เป็นจุดตัวอย่าง เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศน์ของชุมชน ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 4.)เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การใช้น้ำน้อย โดยกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

การจัดกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี”  ในวันนี้มีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้

1.) ขอรับการสนับสนุน รถแบคโฮ ในการขุดลอกคลองน้ำ ความายาว 150 เมตร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 2.) เอาแรงขุดหลุมวางเสาขนาดใหญ่โดยใช้คนขุด ลึก 1 เมตร   จำนวน 4 หลุม  เพื่อทำอุโมงค์ไม้เลื้อย เช่น ฟักแพง บวบ ถั่วฟักยาว ฟักทอง ฯลฯ   3.) ปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดินคลองน้ำ ความยาว 150 เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างของดิน จำนวน 10,000 ต้น ทำหลุมขนมครก จำนวน 2 หลุมขนาด 1X2 เมตร  เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นดิน  4.) ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืช 5 ระดับ ( ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย เรี่ยดิน และใต้ดิน จำนวน 50 ต้น บนคันดินคลองน้ำ 5.)ปลูกกล้วยน้ำว้าบนคันดินคลองน้ำ จำนวน 50 ต้น 6.) ทำปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนว 1 ตัน ทำน้ำหมักชีวะภาพ จำนวน 1 ถังขนาด 200 ลิตร เพื่อใช้ปรับปรุงดิน 7.)ห่มดินด้วยฟางข้าว ใส่ปุ๋ยแห้งและปุ๋ยน้ำ (แห้งชามน้ำชาม) เพื่อปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ 8.)กิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี เป็นพี่เป็นน้อง “กินข้าวฮ่วมพา กินปลาฮ่วมหนอง ของกินจากป่า”

โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) นายชายสิทธ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โคก หนอง นา ผู้นำท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จิตอาสาพัฒนา ผู้นำ อช. แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการพัฒนาสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 7 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” จำนวนกว่า 150 คน

ในการนี้  นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” โคก หนอง นา โมเดล และนำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี”  อำเภอละ 1 จุด (ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2) โดยจะดำเนินการให้ครบทั้ง 7 อำเภอต่อไป

(Visited 107 times, 1 visits today)