@ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี”ประชุมคณะอนุฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” วันที่ ๑๘ มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น ๒ : นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนอุดหนุนตามนโยบายเร่งด่วนของจังหวัด โดยนางเกศลา ทองคำเจริญ ท่านพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยและสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีที่ยื่นขอกู้เงินได้นำเสนอข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการอย่างละเอียดถี่ถ้วน และรอบคอบ ยึดถือระเบียบราชการโดยเคร่งครัด   

(Visited 53 times, 1 visits today)