“พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี”วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดำเนินมาตรการป้องกันเร่งด่วนในภาวะสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

?@“พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี”วันที่ 25 มีนาค [...]

อ่านต่อ

เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” ณ แปลง นางวราภรณ์ ประเสริฐสวัสดิ์ บ้านคำแสนสุข หมู่ที่.13 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

นายชยันต์ ศิริมาศ     ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมา [...]

อ่านต่อ