– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ ผลผลิตสู่การขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่

– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ ผลผลิตสู่การขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ วันที่ 26 ก.พ. 2563นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงาน ดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชนโดยช่วงเช้า บรรยายเรื่อง สร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำสู่การปฏิบัติ สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกานต์ ธงศรี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ บรรยายเรื่องสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทและภารกิจของวิทยากรสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาชีพของปราชญ์ชุมชนฯ (การจัดการความรู้) การจัดทำเมนูอาชีพ เพื่อนำไปใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรม ในกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และเผยแพร่ต่อไป

” สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน

(Visited 65 times, 1 visits today)