“พช. นิคมคำสร้อย Women Change for Good By Thai Women EMpowerment Funds”

– ข่าว @ “พช. นิคมคำสร้อย เป็นเมืองที่สุขภาพดี” Women Change for Good By Thai Women EMpowerment Funds วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น ๒ : นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน โดยมีสมาชิกยื่นเสนอโครงการ จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 2,633,075 บาท โดยนางเกศลา ทองคำเจริญ ท่านพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยและสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีที่ยื่นขอกู้เงินได้นำเสนอข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการอย่างละเอียดถี่ถ้วน และรอบคอบ

(Visited 89 times, 1 visits today)