@พช.นิคมคำสร้อย >> เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย”โคก หนอง นาโมเดล”?

@ พช.นิคมคำสร้อย อบรมครัวเรือนต้นแบบ โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเหล่าหลวง ม.11 ต.หนองแวง .อ.นิคมคำสร้อย
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่เป้าหมาย นายสมาน หาไชย ซึ่งเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล
สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน

(Visited 32 times, 1 visits today)