พช.นิคมคำสร้อย สร้างครัวเรือนต้นแบบ จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง สู่ Way of life

@ พช.นิคมคำสร้อย อบรมครัวเรือนต้นแบบ โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.10 ต.นากอก .อ.นิคมคำสร้อย
ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  โดยช่วงเช้า บรรยายเรื่อง “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” การประเมินความสุขมวลรวม( GVH) ณ
ช่วงบ่าย การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) การจัดทำแผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนต้นแบบ การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
*เป้าหมาย* ครัวเรือนต้นแบบ 30 คร. สามารถพัฒนาครัวเรือนตนเองและขยายจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาจากครัวเรือนไปสู่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านและขยายผลให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป
สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน

(Visited 55 times, 1 visits today)