@พช.นิคมคำสร้อย >> เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย”โคก หนอง นาโมเดล”?

@พช.นิคมคำสร้อย >> เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมาย”โคก หนอง นาโมเดล”?
วันนี้ เวลา 13.00 น.ที่บ้านคลองสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอ พร้อมพร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ไปดูเป้าหมายในการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งได้รับการเตรียมความพร้อมในเรื่องที่ดิน กว่า 5 ไร่ โดยเจ้าของที่ดินเป็นผู้มีความกระตือรือร้นและหัวไวใจสู้ในการที่จะนำที่ดินของตนเองมาเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนหรือหมู่บ้านอื่นๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โอกาสนี้ เจ้าของที่ดิน ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการที่จะพาเยี่ยมชมพื้นที่ มีลักษณะเป็นเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผลต่างๆ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมรองรับโครงการ “โคกหนองนาโมเดล”
?️// พช.นิคมคำสร้อย ? รายงาน//pmcn.

 

(Visited 89 times, 1 visits today)