@พช.นิคมคำสร้อย อบรมครัวเรือนต้นแบบ โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

@พช.นิคมคำสร้อย อบรมครัวเรือนต้นแบบ โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่  13 กุมภาพันธ์  2563 นางเกศลา  ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงานลงพื้นที่บ้านคลองสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนากออก อำเภอนิคมคำสร้อย ดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
โดยช่วงเช้า บรรยายเรื่อง “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” การประเมินความสุขมวลรวม( GVH) ณ

ช่วงบ่าย การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) การจัดทำแผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนต้นแบบ การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

 เป้าหมาย ครัวเรือนต้นแบบ 30 คร. สามารถพัฒนาครัวเรือนตนเองและขยายจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาจากครัวเรือนไปสู่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านและขยายผลให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป

 สถานีข่าว พช. CNS นิคมคำสร้อย รายงาน

(Visited 246 times, 1 visits today)